Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Love this Moment

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

 1. “Voorwaarden”: Algemene Voorwaarden Love this Moment
 2. “Love this Moment”: Love this Moment, gevestigd te Hengelo aan de (7559 EP) Bijenkorf, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77107675.
 3. “Client”: een rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon (al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf), die een dienst en/of product van Love this Moment wil afnemen of heeft afgenomen en waarmee een overeenkomst wordt of is afgesloten, of aan wie een offerte wordt verstrekt.

Artikel 2. Algemeen

 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Love this Moment en de Client, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Love this Moment, voor de uitvoering waarvan door Love this Moment derden dienen te worden betrokken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Client wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in onderhavige voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Love this Moment en de Client zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 4. Indien Love this Moment niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Love this Moment in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Prijs en betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen inclusief BTW, en luiden de prijzen in Euro’s.
 2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de Client in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Client van rechtswege in verzuim. De Client is alsdan een rente verschuldigd van 1%. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Client in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Indien de Client in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – incassokosten voor rekening van de Client. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Love this Moment echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

 1. Love this Moment is jegens de Client slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Love this Moment in de uitvoering van zijn verplichtingen van de overeenkomst tussen haar en de Client. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten.
 2. Voor zover Love this Moment, uit hoofde van het hiervoor in lid 1 bepaalde, gehouden is schade te vergoeden betreft het uitsluitend die schade waartegen Love this Moment verzekerd is althans redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, met dien verstande dat nimmer een hoger dan het maximaal verzekerde bedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Mocht de verzekeraar van Love this Moment in voorkomend geval, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaan dan is de aansprakelijkheid van Love this Moment beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst.

Artikel 5. Annulering, verplaatsing en tussentijdse beëindiging bij een training, workshop, healing of coachtraject

 1. Annulering voor aanvang van de eerste trainingsdag of coachdag door de Client van de overeengekomen training geschiedt per e-mail: info@lovethismoment.nl.
 2. Bij annulering, tot uiterlijk 24 uur van te voren, van je consult worden er geen kosten in rekening gebracht.
 3. Bij annulering, tot uiterlijk 12 uur van te voren, van je consult wordt 50% van de totale kosten in rekening gebracht, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden.
 4. Bij annulering binnen 12 uur van je consult wordt 100% van de totale kosten in rekening gebracht, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden.
 5. In alle gevallen kan – na toestemming van Love this Moment– een vervanger worden gestuurd.
 6. Love this Moment is gerechtigd de reeds aangevangen training of behandeltraject tussentijds met onmiddellijke ingang te beëindigen. De in verband met de training of coachtraject bij de Client in rekening gebrachte kosten blijven verschuldigd (dus: worden niet terugbetaald aan de Client), tenzij sprake is van zwaarwegende omstandigheden, ter beoordeling door Love this Moment.

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt en/of komt toe aan Love this Moment of zijn licentiegever(s) de auteursrechten en alle andere rechten van intellectuele en/of industriële eigendom op de door haar – al dan niet via elektronische weg – gedane en/of verstrekte en/of geproduceerde aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur, lesmateriaal enz.
 2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van Love this Moment ongeacht of aan de Client voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Love this Moment niet worden verveelvoudigd, gebruikt, opgeslagen (al dan niet in een geautomatiseerd gegevensbestand) of aan derden getoond, op welke wijze dan ook.
 3. De Client is aan Love this Moment per overtreding van het in lid 2 bepaalde een boete verschuldigd van € 10.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 8. Verwerking (persoons)gegevens

De Client gaat er mee akkoord dat (persoons)gegevens die de Client aan Love this Moment verstrekt, zoals (werk)adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie van Love this Moment. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie, het verlenen van toegang tot (online) cursusmateriaal en (elektronische) toezending van informatie over de producten en diensten van Love this Moment. De Client heeft te allen tijde het recht om de toestemming tot het verwerken van (persoons)gegevens digitaal in te trekken, zoals beschreven in de Privacyverklaring. Dit kan door een mail te sturen naar info@lovethismoment.nl

De Client en Love this Moment zullen zich houden aan de op grond van de Europese Privacy Verordening voor ieder der partijen bestaande verplichtingen.

Artikel 9. Overige rechten Love this Moment

 1. In geval van een (ter beoordeling van Love this Moment) te gering aantal deelnemers voor een met de Client overeengekomen training, behoudt Love this Moment zich het recht voor de betreffende training te laten vervallen cq niet door te laten gaan.
 2. Love this Moment behoudt zich het recht voor om de materiaalkosten gedurende de overeenkomst te wijzigen als een programma en/of bijbehorende literatuur voor een behandeltraject of training wijzigt.
 3. Love this Moment behoudt zich het recht voor om door de Client tijdens een training of behandeltraject geproduceerd (beeld)materiaal te gebruiken ten behoeve van andere door Love this Moment aangeboden diensten.

Artikel 10. Verjaring en verval

Alle rechtsvorderingen jegens Love this Moment, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na 1 jaar nadat de betreffende vordering of aanspraak is ontstaan.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Love this Moment partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechtbank is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Love this Moment het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12. Overig

Door inschrijving voor een onderdeel van de dienstverlening van Love this Moment gaat de deelnemer akkoord met deze inschrijvings- en betalingsvoorwaarden van Love this Moment.

Versie Juni 2020